Kennisgeving van gegevensverwerking [jouwdomeinnaam]

Heb je een e-mail gekregen met de titel á al: Kennisgeving van gegevensverwerking [jouwdomeinnaam]?

Die kan je verder negeren, we zullen uitleggen wat het is en waarom je hem kan verwijderen.

Adresportalen die bedrijfsadressen weergeven op hun zoekportaal moeten voldoen aan de wetgeving en dus met iedere gebruiker een verwerkersovereenkomst afsluiten. Alleen dat is niet te doen natuurlijk wanneer je duizenden adressen toevoegt aan je portaal.

Met deze mail brengen ze je op de hoogte dat jij er met je adresgegevens tussen staat. En, dat je kunt aangeven dat je dit liever niet wilt en hoe je dit doet. Meestal is dat laatste niet eenvoudig maar goed.

Voorbeeld e-mail van zo’n kennisgeving #

Deze is van CompanySpotter.com, dat is zo’n bedrijven adressen website.

Beste ontvanger,

Door middel van dit bericht willen wij u informeren over het feit dat uw website dewaardzonwering.nl is opgenomen in onze zoekmachine CompanySpotter. Hierdoor is uw organisatie eenvoudig via ons platform te vinden en daarmee wordt de online zichtbaarheid van uw organisatie vergroot. Deze registratie en verwerking behoeft enige toelichting, wat wij middels dit bericht willen doen.

Wat wij doen

CompanySpotter richt zich op het faciliteren van interacties, transparantie en analyses op het business-to-business domein ten behoeve van haar gebruikers. De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan daarom uit informatie over organisaties, waaronder kengetallen, het vakgebied, algemene contactgegevens en eigenschappen van de website.

Persoonsgegevens

Het is mogelijk dat (bepaalde) bedrijfsgegevens tevens persoonsgegevens zijn. In dat geval betreft het uitsluitend persoonsgegevens die op de website van de betreffende organisatie weergegeven worden en aldus de persoonsgegevens van natuurlijke personen-ondernemingen zijn, of verband houden met de (wettelijke) vertegenwoordiger(s) van de desbetreffende organisatie. Deze gegevens worden opgenomen in onze database en zijn beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten en de bijbehorende doelen van de verwerking. De gegevens blijven opgeslagen zo lang zij beschikbaar zijn op de bron (website) en blijven uiterlijk 90 dagen na verwijdering beschikbaar. Het is tevens mogelijk dat deze gegevens aan een ontvanger buiten de EU doorgegeven worden.

Doel van de verwerking

Het doel van de verwerking is het faciliteren van interacties, transparantie en analyses op het business-to-business domein. In dat kader kan onze dienst door onze gebruikers worden gebruikt voor (onder andere) marktanalyses en marktsegmentaties, het selecteren van de meest interessante leads voor marketing- en salesacties, het verkrijgen van inzicht in een specifieke organisatie en het controleren en aanvullen van bestanden met volledige en actuele (contact)gegevens. Onze gebruikers vallen te typeren als organisaties die belang hechten aan een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van zakelijke marketing- en salesacties, analyses van zakelijke doelgroepen en het actueel houden van zorgvuldig opgebouwde zakelijke databases.

Rechtvaardiging

Conform de GDPR moet elke verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd zijn, zo ook de verwerking door CompanySpotter. De regels stellen dat de verwerking gerechtvaardigd is, wanneer het doel van de verwerking gebaseerd kan worden op één van de zes rechtsgrondslagen die in de verordening worden gegeven. De verwerkingen door CompanySpotter in het kader van het samenstellen van de database zijn noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CompanySpotter en haar gebruikers. Hierbij is reeds afgewogen dat de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, niet zwaarder wegen dan deze gerechtvaardigde belangen.

Privacy en uw rechten

Privacy is belangrijk voor ons en we zijn toegewijd aan het beschermen van persoonlijke informatie indien en voor zover deze door ons wordt verwerkt. In het kader van deze verwerking vinden wij het belangrijk om u te informeren hierover en transparantie te bieden. Tevens willen wij u informeren over het recht om CompanySpotter te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor meer informatie hierover, zie ons privacy statement: https://www.companyspotter.nl/privacy

Uitschrijven

Uiteraard biedt de zichtbaarheid van uw website en uw onderneming via CompanySpotter u de nodige voordelen, maar indien u dit niet wenst willen wij het voor u zo makkelijk mogelijk maken om de verwerking van de gegevens van uw website te beperken of beëindigen. U hoeft uitsluitend op onderstaande (unieke) link te klikken. Hiermee komt u terecht op onze website en kunt u, onder andere, uw uitschrijving eenvoudig zelf regelen: https://www.companyspotter.nl/unsubscribe?domainname=domeinnaam.nl&key=9870cf3d-18af-41ba-a9b7-1f58c76f57ef

Wilt u liever geen gebruik maken van bovenstaande link, dan kunt u ook eenvoudig gebruik maken van de optie ‘Verwijder mijn gegevens’, welke onderaan iedere pagina van de CompanySpotter website staat.

Geen reclame

Wij hanteren een nadrukkelijk anti-spam beleid. U ontvangt dit bericht uitsluitend als een mededeling in het kader van transparantie rondom de mogelijke verwerking van gegevens zoals voorzien in de GDPR. Dit bericht heeft geenszins een commercieel doel en dient ook niet als zodanig beschouwd te worden.

Feedback of klachten

Heeft u het vermoeden dat CompanySpotter niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Heeft u opmerkingen of vragen heeft aangaande de verwerking van gegevens? Contacteer dan onze functionaris voor gegevensbescherming via onderstaande gegevens:

CompanySpotter BV

Koninginnegracht 46-I

2514 AD Den Haag (Nederland)

privacy@companyspotter.com

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van de GDPR, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit oordeelt uitsluitend over de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van bedrijfsgegevens vallen hier, logischerwijs, buiten.

Met vriendelijke groet,

Team CompanySpotter

Dit is een geautomatiseerd bericht en reacties op dit bericht worden door ons niet gelezen. U kunt ons altijd bereiken via privacy@companyspotter.com. Mocht u de verwerking van de gegevens van uw domein willen inzien, beperken, beëindigen en/of geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kunt u dat eenvoudig via de volgende link zelf regelen: https://www.companyspotter.nl/unsubscribe?domainname=domeinnaam.nl&key=9870cf3d-18af-41ba-a9b7-1f58c76f57ef

[ English version ]

For other languages visit: https://www.companyspotter.nl/introduction-mail?domainname=domeinnaam.nl&key=9870cf3d-18af-41ba-a9b7-1f58c76f57ef

Dear recipient,

Through this notice we would like to inform you that your website dewaardzonwering.nl has been included in our search engine CompanySpotter. This makes your organization easy to find through our platform, thereby increasing your organization’s online visibility. This listing and processing requires some explanation, which we would like to do through this message.

What we do

CompanySpotter focuses on facilitating interactions, transparency and analysis in the business-to-business domain on behalf of its users. The data we process therefore consists of information about organisations, including key figures, the field of activity, general contact details and website features.

Personal data

It is possible that (certain) company data is also personal data. In such a case, it only involves personal data which are displayed on the website of the organisation at hand and are thus the personal data of personal legal entities or related to the (legal) representative(s) of the organisation involved. These data are included in our database and are limited to the data necessary for the fulfilment of our services and the corresponding objectives of the processing. The data will be stored as long as it is available on the source (website) and will remain available for a maximum of 90 days after deletion. It is also possible that this data is transferred to a recipient outside the EU.

Objective of the processing

The objective of the processing is to facilitate interactions, transparency and analysis in the business-to-business domain. Consequently, our service can be used by our users for (i.g.) market analyses and market segmentations, selecting the most interesting leads for marketing and sales actions, gaining insight into a specific organisation and checking and supplementing databases with complete and up-to-date (contact) data. Our users can be characterised as organisations that value high-quality support for business marketing and sales campaigns, analyses of business target groups and the updating of carefully constructed business databases.

Justification

In accordance with the GDPR, any processing of personal data must be justified, including the processing conducted by CompanySpotter. The rules state that the processing is justified when the purpose of the processing can be based on one of six legal grounds given in the Regulation. The processing performed by CompanySpotter in the context of compiling the database is necessary in order to protect the legitimate interests of CompanySpotter and its users. It has already been considered that the fundamental rights and freedoms of the person involved, which require protection of personal data, do not outweigh these legitimate interests.

Privacy and your rights

Privacy is important to us and we are committed to protecting personal information, if and when it is processed by us. As part of this processing, we feel it is important to inform you and provide transparency. We would also like to inform you of your right to ask CompanySpotter for access, rectification or deletion of personal information, or restriction of the processing, as well as the right to object to the processing and the right to data portability. For more information, please see our privacy statement: https://www.companyspotter.nl/privacy

Unsubscribe

Obviously, having your website and company visible on CompanySpotter provides you with certain benefits, but if you decide not to, we want to make it as easy as possible for you. You can simply limit or stop the processing of your website’s data. All you have to do is click on the (unique) link below. This will take you to our website and you can, among other things, easily unsubscribe your domain: https://www.companyspotter.nl/unsubscribe?domainname=domeinnaam.nl&key=9870cf3d-18af-41ba-a9b7-1f58c76f57ef

If you would rather avoid using the aforementioned link, you can also simply use the “Remove my data” option, which is located at the bottom of every page of the CompanySpotter website.

No advertising

We have an explicit anti-spam policy. You are receiving this message merely as a notification in the context of transparency regarding the potential processing of data as required by the GDPR. This message has no commercial purpose whatsoever and should not be considered as such.

Feedback or complaints

Do you suspect that CompanySpotter is not acting in accordance with the privacy legislation? Do you have any comments or questions regarding the processing of data? Please contact our Data Protection Officer using the details below:

CompanySpotter BV

Koninginnegracht 46-I

2514 AD The Hague (The Netherlands)

privacy@companyspotter.com

If you believe that the processing of your personal data by us would be in violation of the terms of the GDPR, you have the right to file a complaint with your local data protection authority. The data protection authority only adjudicates on the processing of personal data. The processing of company data does not, by its nature, fall within this scope.

Kind regards,

Team CompanySpotter

This is an automated message and replies to this message are not read by us. You can always reach us at privacy@companyspotter.com. Should you wish to view, restrict, terminate the processing of your domain’s data and/or stop receiving messages from us, you can easily arrange this yourself via the following link: https://www.companyspotter.nl/unsubscribe?domainname=domeinnaam.nl&key=9870cf3d-18af-41ba-a9b7-1f58c76f57ef