SSL certificaat een must of niet?

Simpel antwoord, Ja het is een must vandaag de dag. #

Is het dan verplicht?  Wel, een SSL certificaat is niet zozeer verplicht maar je bent verplicht om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen en dat gaat het eenvoudigste met een SSL certificaat. Eigenlijk wordt het door die regel wel een echte must want er zijn geen echte alternatieven. Dus wanneer je een formulier op je website hebt (en wie heeft dat niet vandaag de dag) die bezoekers kunnen invullen ben je verplicht om deze gegevens(verzending) te beveiligen. En de eerste stap daarin is simpelweg een SSL certificaat. Een SSL certificaat versleuteld namelijk de verbinding waardoor alle data veilig wordt verzonden. U krijgt in de adresbalk https:// in plaats van http:// te zien waarbij de ‘s’ staat voor ‘secure’ oftewel beveiligd. Daanaast komt er een groen slotje te staan wat dit nog verder onderstreept. En waarom zou je het niet doen een SSL certificaat heb je al voor rond de € 10,- per jaar dus voor de kosten hoef je het niet te laten.

Om twijfel over de authenticiteit en betrouwbaarheid van een website én het bedrijf achter de website te voorkomen adviseert het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dan ook het gebruik van een SSL-certificaat. Al vanaf januari 2017 heeft Google een campagne gestart waarbij ze het belang van het gebruik van een SSL certificaat onderstrepen. Veilig internet is het doel en zeer zeker voor de bezoekers van je website.

Er zijn meerdere soorten SSL certificaten die ieder weer bepaalde eigenschappen heeft. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met DODO, zij kunnen u hier alles over vertellen.

Meer weten of de SSL cerificaat types die wij aanbieden klik op de volgende link: https://dodo.nl/ssl-certificaat/
Of wilt u direct een SSL certificaat aanvragen klik dan op de volgende link: https://dodo.nl/ssl-starter-aanvraag/

Meer informatie: #

Wetgeving omtrent online beveiliging
Het is verplicht om het verzenden van persoonsgegevens via internet te beveiligen. Ondanks het feit dat dit is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermen nog steeds veel websites hun bezoekers niet tegen misbruik van hun persoonsgegevens en fraude met bijvoorbeeld hun creditcardgegevens. De meest beproefde manier om persoonlijke gegevens of inlogcodes te ontfutselen is door gebruik te maken van professioneel en authentiek ogende websites. Criminelen stelen zo een ‘digitale identiteit’ en gaan op naam van de slachtoffers financiële verplichtingen aan. De schade als gevolg van deze vorm van diefstal nam zulke grote vormen aan dat de overheid de noodzaak tot nieuwe wetgeving erkende. Om twijfel over de authenticiteit en betrouwbaarheid van een website én het bedrijf achter de website te voorkomen adviseert het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) dan ook het gebruik van een SSL-certificaat.

SSL Certificaat
Er zijn maar weinig websites die geen persoonsgegevens verzenden. Want niet alleen bij online aankopen of banktransacties worden er vertrouwelijke gegevens verzonden, ook een eenvoudig contactformulier vereist al extra aandacht voor de veiligheid van de identiteit van de bezoekers volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Een SSL certificaat is de ideale manier om aan bezoekers te tonen én te bewijzen dat de website authentiek is en dat de verbinding waarover de gegevens worden verzonden veilig en versleuteld is.

Verplicht?
Dat de overheid de veiligheid van internetgebruikers serieus neemt blijkt uit het feit dat het niet naleven van de opgestelde regels streng wordt bestraft. Het CBP ziet er nauwlettend op toe dat de wetgeving ten aanzien van de beveiliging van het verzenden van informatie via websites wordt nageleefd en is gerechtigd om boetes uit te schrijven die kunnen oplopen tot wel €4500,-. Alhoewel dit stevige bedragen zijn, staan de kosten van de eventuele boetes in schril contrast met de schade die de bedrijven achter de websites oplopen wanneer deze als onbetrouwbaar en onveilig te boek komen te staan.

Zijn er bepalingen in de wet opgenomen waarin staat waaraan de beveiliging van een website moet voldoen?
Ja, elke website is verplicht om persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie te beveiligen tegen verlies of enige vorm van misbruik. Er staat letterlijk in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): ‘De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen…’

De aansprakelijkheid ten aanzien van de beveiliging heeft betrekking op alle onderdelen van het verwerken van gegevens. U kunt de volledige tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens nalezen op: http://www.justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/wbp/

Wat zijn de consequenties dan wel de sancties voor mijn website of bedrijf als mijn website niet voldoet aan de wettelijke bepalingen zoals geformuleerd in de Wpb.
De Wbp wordt gehandhaafd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Wanneer het CBP constateert dat de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd kan het een boete tot €4500,- opleggen. Daarnaast kunnen slachtoffers van internetcriminaliteit als gevolg van uw slecht beveiligde website u aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Deze worden niet zelden toegekend wanneer aangetoond kan worden dat persoonlijke gegevens via uw website makkelijk te onderscheppen blijken.

Zijn er, naast het installeren van een SSL Certificaat, nog andere manieren om volledig te voldoen aan de bepalingen in de Wpb?
Nee. Het CBP adviseert de installatie van een SSL certificaat wanneer er persoonsgegevens via het internet worden verzonden. Hierover staat woordelijk vermeld: Om te voldoen aan de beveiligingsnorm van artikel 13 Wbp dienen verantwoordelijken zich, gegeven de huidige stand van de techniek en de normontwikkeling in eerdere uitspraken van het CBP, bij publicaties op internet te houden aan de volgende vijf verplichtingen:

  • 1) Voorkom de onnodige publicatie van persoonsgegevens
  • 2) Scherm specifieke pagina’s met persoonsgegevens af voor zoekmachines
  • 3) Gebruik wachtwoorden of een andere passende methode om de doelgroep af te bakenen
  • 4) Beveilig het gegevenstransport door middel van het SSL protocol
  • 5) Beveilig machine(s) en achterliggende databases tegen onbevoegde toegang door derden

Moet ik ook aan de strenge wettelijke veiligheidseisen voldoen als ik alleen maar een contactformulier op mijn website heb staan?
Ja. De Wbp eist van elke website dat de verwerking van persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dus ook als bezoekers een contactformulier invullen is er sprake van het verzenden van vertrouwelijke gegevens en u dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om deze gegevens te beveiligen tegen enige vorm van misbruik.

Is de Wpb ook van toepassing op websites die op een server buiten Nederland draaien?
Ja. Het is uw website dus u bent volgens de Wbp te allen tijde verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die er via uw website worden verzonden. Het verwerken van gegevens via een website op een server in het buitenland vereist overigens extra nauwlettendheid, want u mag alleen gegevens op een buitenlandse server verwerken wanneer het beschermingsniveau afdoende is. Ook bij aangetoonde bescherming in het buitenland dient u expliciet toestemming te vragen, of u benadert het Ministerie van Justitie voor een vergunning. Overigens, in alle EU landen wordt verondersteld een adequaat beschermingsniveau te zijn.

Bepaalt de gevoeligheid van de informatie op mijn website en die er tussen mijn website en mijn bezoekers wordt verzonden de eisen ten aanzien van het type certificaat dat ik installeer op mijn website?
Ja. Hoe gevoeliger de informatie en hoe waardevoller deze informatie voor criminele derden is, hoe strenger de eisen ten aanzien van de beveiliging. In de Wbp is een duidelijke correlatie verdisconteerd tussen de inspanningen ten aanzien de beveiliging en de gevoeligheid dan wel waarde van de informatie. Voor websites die veel gevoelige of waardevolle informatie verzenden adviseren we te allen tijde een Extended Validation SSL Certificaat.